ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหัวกะทิแท้ 100 % ตราอร่อยดี และอาหารสำเร็จรูประดับโลก มีความประสงค์รับสมัครทีมขายสำหรับตลาดภายในประเทศ ดังต่อไปนี้


ตำแหน่งงาน จำนวนที่เปิดรับ #
พนักงานขายต่างจังหวัด (TRADITIONAL TRADE OFFICER) 3 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าเขตขาย ( TRADITIONAL TRADE ASST. SUPERVISOR) 1 ตำแหน่ง
หัวหน้าเขตขาย ( TRADITIONAL TRADE SUPERVISOR) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขาย MODERN TRADE (MODERN TRADE OFFICER) 1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนช่องทาง MODERN TRADE (ASSISTANT MODERN TRADE SECTION MANAGER) 1 ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนพัฒนาช่องทางจำหน่าย TT (CHANNEL DEVELOPMENT TT SUPERVISOR) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจำหน่าย TT (CHANNEL DEVELOPMENT TT OFFICER) 3 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารร้านค้า TT (ASST. TRADE MARKETING SECTION MANAGER) 1 ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนบริหารร้านค้า TT (TRADE MARKETING SUPERVISOR) 2 ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนฝึกอบรม (TRANING SUPERVISOR) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CUSTOMER SERVICE OFFICER) 1 ตำแหน่ง
HRM OFFICER 1 ตำแหน่ง
HRD SUPERVISOR (ประจำพระราม 3) 1 ตำแหน่ง
PRICING OFFICER 1 ตำแหน่ง
PACKAGING OFFICER 1 ตำแหน่ง
HRM SUPERVISOR 1 ตำแหน่ง
QS OFFICER/ASST SUPERVISOR/SUPERVISOR 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด (SALE CASH VAN) 3 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและตรวจตลาด (MERCHANDISE & PC)TT 5 ตำแหน่ง
พนักงานขับรถหน่วยรถเงินสด (DRIVER CASH VAN) 3 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระบบขายและจัดการข้อมูล (IT IMPLEMENT OFFICER) 2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การตลาดและวางแผนการผลิต (MARKETING PLANNING OFFICER) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจำหน่าย MT (CHANNEL DEVELOPMENT OFFICER) 1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการเขตขาย ( TRADITIONAL TRADE ASST. MANAGER) 1 ตำแหน่ง
หัวหน้าอาวุโสส่วนพื้นที่ขายช่องทางTT(SENIOR AREA TT SUPERVISOR) 2 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนพัฒนาช่องทางจำหน่าย TT (ASST.CHANNEL DEVELOPMENT TT SUPERVISOR) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาลูกค้า(CUSTOMER DEVELOPMENT OFFICER) 5 ตำแหน่ง
ผู้จัดการส่วนบริหารร้านค้า (TRADE MARKETING SECTION MANAGER) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารร้านค้า TT (TRADE MARKETING OFFICER) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย(SALE ADMIN) 2 ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนช่องทาง MODERN TRADE (MODERN TRADE SUPERVISOR) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายและตรวจตลาดMT (MERCHANDISE & PC)MT 3 ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนงานจัดเรียงสินค้าMT (MERCHANDISE & PC SUPERVISER)MT 1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขาย(ASS.MKT SUPPORT TRADE ACTIVITY SEC.MGR) 1 ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขาย( ACTIVITY SUPERVISOR) 2 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขาย( ASST.ACTIVITY SUPERVISOR) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่กิจกรรมส่งเสริมการขาย( ACTIVITY OFFICER) 15 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนการตลาด(ASSISTANT MARKETING SUPERVISOR) 2 ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนตราผลิตภัณฑ์และ โฆษณา(BRAND MARKETING & ADVERTISING SUPERVISOR) 1 ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ(MARKETING BUSINESS DEVELOPMENT PRODUCT SUPERVISOR) 2 ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร(FOOD SPECIALIST) 1 ตำแหน่ง
ธุรการส่วนการพัฒนาช่องทางการจำหน่าย(ADMIN CHANNEL TT) 1 ตำแหน่ง